Международно осиновяване и реинтеграция
Асоциация "Нашето семейство"

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

BG / EN

В случай, че в регистъра няма подходящи осиновители, и Съветът за Международно Осиновяване не успява да определи подходящи осиновители сред регистрираните лица, или ако определените осиновители са отказали да осиновят дете със здравословен проблем, специални нужди или възраст над 7 години, Министерство на правосъдието ще предприеме следните специални мерки:

 1. Да публикува ежемесечно между 25 и 30 ден на официалната страница на Министерството обща информация за всяко дете;
 2. Да даде информация и детайлни данни за спецификите на съответното дете във връзка с подадена молба от акредитирана организация според чл. 116 от Семейния Кодекс; при необходимост може да се предостави и снимка; към молбата трябва да е прикрепено изявление с нотариално заверен подпис, че данните и снимката ще се използват единствено по предназначение.

Молбата подадена за осиновяване на дете със специални нужди ще се разгледа веднага.

В случаите, когато осиновители, които вече са регистрирани искат да осиновят дете със специални нужди:

Ако одобрението за осиновяване и домашното проучване на осиновителите не отговарят на характеристиките на конкретното дете със специални нужди, те трябва да внесат документ, удостоверяващ, че са готови да осиновят дете със специални нужди. Този документ трябва да е издаден от компетентни органи\чуждестранна акредитирана организация, социалните служби или Централен Орган.

В случай, че осиновители, които не са вписани в регистъра искат да осиновят дете със специални нужди:

  Осиновителите трябва да подадат молба за осиновяване на дете със специални нужди и трябва да представят следните документи:
 1. Кратки данни за осиновителя - име, националност и гражданство, номер на идентификационен документ, данни за дата и място на раждане, държава на постоянно пребиваване, постоянен адрес и настоящ адрес;
 2. Кратка история на семейството на осиновителя;
 3. Информация за икономическото и социално положение на осиновителя;
 4. Информация за правителствената власт или акредитираната организация в чужбина, която посредничи за осиновителя, включително лица за контакт, адрес, телефонен номер, представителство, информация за разрешителното издадено от акредитираната организация;
 5. Други обстоятелства, които са важни за осиновяването;

  Съветът за Международно Осиновяване трябва да одобри молбата от осиновителя, когато не е вписан в регистъра. В рамките на 6 месеца от одобрението осиновителя трябва да внесе в Министерството:

 1. Одобрение за осиновяване, издадено от в съответствие със закона на страната на постоянно жителство на осиновителя;
 2. Документ, издаден от компетентната власт, удостоверяващ, че решението на Българския съд за осиновяването ще бъде признат в страната на постоянно жителство на осиновителя освен в случаите когато осиновителят е жител на страна по Хагската Конвенция;
 3. Документ, издаден от компетентната власт, удостоверяващ, че осиновителя не е лишен от родителски права;
 4. Доклад за проучване на дома на осиновителя, съдържащ данни за членовете на семейството му/и, включително здравословното им състояние;
 5. Документ за здравословното състояние на осиновителя, който описва неговото/нейното физическо и психическо здраве, липсата на тежки хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други заболявания, застрашаващи живота му/и;
 6. Документ за съдебният статут на осиновителя.
 7. Брачно свидетелство в случай, че осиновителите са семейство.